ประกาศสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)

1022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ปี2563 (ภาควิชาการ)