โครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) ณ ที่ทำการผลิตน้ำพริกเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายบ้านนาเหลืองนอก ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

46

วันที่ 25 ก.ค. 63 เวลา 0900 น.
พ.อ. รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น.น. ดำเนินกิจกรรมโครงการ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) ณ ที่ทำการผลิตน้ำพริกเครื่องแกง เพื่อจำหน่ายบ้านนาเหลืองนอก ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีผู้ร่วมสานเสวนาประกอบด้วย นายสุพจน์ มูลฐี นายก อบต.นาเหลือง, นายธนวัฒน์ คำใจดี ผู้แทน กศน.อำเภอเวียงสา, นายธีระพล ยุทธยศ ประธานกลุ่มฯและราษฎรกลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเครื่องแกงบ้านนาเหลืองนอกเพื่อจำหน่าย จำนวน 30 คน เข้าร่วมสานเสวนา โดยได้ร่วมกันสรุปประเด็นแนวทางที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนารสชาดสูตรน้ำพริกเครื่องแกงของกลุ่มฯให้มีคุณภาพ รวมถึงการบรรจุสินค้าให้มีความสวยงามและถูกต้องตามหลักอนามัย โดยกลุ่มผู้ผลิตฯ มีความต้องการที่จะให้ภาครัฐสนับสนุนเครื่องเครื่องจักรเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต และช่วยในการการประชาสัมพันธ์สินค้า ในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ทุกประการ