ซื้อซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

รายละเอียด