ซื้อลูกพันธุ์ปลาดุก อายุ 45 วัน ตามโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรให้กับโรงเรียนนามลวิทยาคาร ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

19

รายละเอียด