จ้างจัดนิทรรศการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ และจัดทำโปสเตอร์ สนับสนุน สมท.กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก

40

รายละเอียด