โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา)

67

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ รมน. จังหวัด น.ม.(ท.) ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.ม. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา) เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอโชคชัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและกลุ่มอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกข้าว ,การแก้ไขปัญหาโรคใบไหม้ต้นข้าว , การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมโรคพืช การแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากเกษตรอำเภอโชคชัย ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยมี พันจ่าเอก วัชนนท์ วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เป็นประธานในพิธี