น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

196
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วัน​พ่อ​แห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดย พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการ กอ.รมน. พร้อมหัวหน้าหน่วยใน กอ.รมน. และมวลชน กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมถวายพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ โครงการในพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ กอ.รมน. และมวลชน กอ.รมน. ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ