กอ.รมน.รับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่น 12

750

                            รายละเอียดดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์

                2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม

     3. แผ่นพับ พคบ.12