กอ.รมน.จังหวัดแพร่ เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง

96

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดแพร่ โดย พ.อ.สุชาติ  พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรสร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จว.พร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างปราชญ์ภายในจังหวัด โดยในกิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มปราชญ์แต่ล่ะอำเภอเพื่อถกแถลงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ของแต่ละอำเภอรวมถึงหารือแนวทางที่จะให้ กอ.รมน.เข้าไปขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในแต่ล่ะพื้นที่ตามลำดับปัญหาความเร่งด่วน โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 50 คน

#ศปป.1 กอ.รมน.