กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านต่างๆ

64

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร โดย พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) ได้มอบหมายให้ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์นำเสนองาน กอ.รมน. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหายาเสพติด รับทราบปัญหาของชุมชน และสร้างการรับรู้การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ณ ศาลาประชาคมบ้านพลไว ม.3 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

#ศปป.1 กอ.รมน.