กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

87

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา โดย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอเนกประสงฆ์ ต.สำเภาลม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวเป็นผักสวนครัวที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอยุธยา ซึ่งพัฒนาชุมชนได้คัดเลือก
บุคลต้นแบบ แต่ละอำเภอ จำนวน ๑๖ คน  วัด จำนวน ๑๐ แห่ง โรงเรียน จำนวน ๑๐ แห่ง  เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชุมหรือโรงเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ( ศปป.4 กอ.รมน. )