กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

83

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 09.00  น. กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี โดย พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.บ. เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวเป็นผักสวนครัวที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี นำไปมอบรวม 31 แห่ง โดยแบ่งเป็น วัดจำนวน 7 แห่ง โรงเรียนจำนวน 13 แห่ง และเกษตรกรแต่ละอำเภอจำนวน 11  แห่ง เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชุมหรือโรงเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี

#ศปป.4 กอ.รมน.