โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

85

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด น.ว. สำรวจโรงเรียนวัดนากลาง ต.นากลาง อ.โกรกพระ
จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สนง.เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และเกษตรอำเภอโกรกพระ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งนี้ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการฯ

#isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร