กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2564

100

เมื่อวันที่ 24 -25 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร โดย พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ.จรรยา สีลับสี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ประจำปี 2564 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  อ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร และได้รับชมการสาธิตเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้การสนับสนุนปัจจัยการประกอบอาชีพต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ศปป.1 กอ.รมน.