ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

80

เมื่อวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดพะเยา, กอ.รมน.จังหวัดน่าน และ กอ.รมน.จังหวัดแพร่) โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับ กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศปป.3 กอ.รมน.