ศปป.2 กอ.รมน. โดยชุด ชพส.3109 ทำการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2/64

61

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น. กอ.รมน. โดยชุด ชพส.3109 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2/64 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 10 ต.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายชัยรัฐ ประสิทธิรัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ