กอ.รมน.เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

70

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 0830 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ากิจกรรม จำนวน 65 คน โดยมีนายกเทศบาลตำบลจอมหมอกแก้ว และ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมพิธี

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและได้ดำเนินการเสวนาในเรื่อง
– ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ / แนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลัก / หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ / สืบสาน รักษา ต่อยอด / การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
– จัดการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือให้กับผู้นำที่เข้าร่วมในเรื่องบทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน และการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น
ศปป.1 กอ.รมน.