กอ.รมน.ตรวจป้องปรามการทุจริต “โครงการขุดลอกหนองเม็ก”

52

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 พล.ท.อรชัย บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.), พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย (ผช.จเร กอ.รมน.) และคณะ พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่ จำนวน 6 หน่วย ได้ไปปฏิบัติงานและประชุมร่วมกับ สำนักงาน ปปท.เขต 4 โดยมี นายสัญชาติ อุปนันชัย (ผอ.ปปท.เขต 4), นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ (ผอ.กลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1), นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล (ผอ.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ) และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ปปท.เขต 4 จ.ขอนแก่น

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันตรวจป้องปรามการทุจริต “โครงการขุดลอกหนองเม็ก” ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ พ.อ.เชาวลิต แสงคำ, พ.อ.หญิง เยาวดี สอนโกษา (เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.) โดยมี นางชุห์พิมาณ ด่านขุนทด (ปลัดอำเภอเมือง), นายชัยภัทร ปรีดีชัยนิคม (นายช่างโยธา ทต.สาวะถี) และ นายสมชาย ออมกลาง(กำนัน ต.สาวะถี) และประชาชน อำนวยความสะดวกในการตรวจการขุดลอกบ่อน้ำ(มีข้อสังเกตเรื่องการขนดินไปทิ้ง) คณะฯ ได้ให้คำแนะนำเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง