ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม.

86

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดเจ้าหน้าที่ไปประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.กทม. โดยเข้าพบ รอง ผอ.รมน.กทม. ฝ่ายทหาร และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกันนี้ได้ร่วมตรวจพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาย่านศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า (ศปป.3 กอ.รมน.)