ผวจ.ชลบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี(ผู้แทนพระองค์) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

62

เมื่อ 4 ม.ค. 64  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชบ./ผอ.รมน.จังหวัด ชลบุรี(ผู้แทนพระองค์) เป็นประธาน ในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา      เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้น       การปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจน การแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้พลั้งพลาดสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ปัจจุบันการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงชลบุรี กรมราชทัณฑ์  มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เป็นผู้ต้องขังคนไทย 98 คน และผู้ต้องขังชาวพม่า 1 คน ผู้ต้องขังชาวลาว 1 คน รวมทั้งสิ้น 106 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

– การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลง บนกระดาน

– การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น

– การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด 1 งานหรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม

ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

โดยการฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก       มีผู้สำเร็จการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 110 คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือนจำกลางชลบุรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้พลั้งพลาดที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการ ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร