กอ.รมน.ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในทุกภาคส่วน รายละเอียดดังนี้

64

กอ.รมน.พื้นที่ภาคกลาง  

เมื่อ 30 ธ.ค. 63, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1202 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. โดย จ.ส.อ.รณชัย พลายงาม รอง หน.ชุดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำชุด ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน สอบถามปัญหาต่างๆ เเละตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในแหล่งชุมชน การเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งยังแนะนำช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ร่วมทั้งการลักลอบค้าแรงงานต่างดาวหลบหนีเข้าเมืองเพื่อป้องกันการนำเชื้อมาสู่ชุมชน ณ บ้านไร่ป้า หมู่ 5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ส่งผลให้ ประชาชนรู้สึกอุ่นใจและยินดีที่มีเจ้าหน้าที่ทหารมาเยี่ยมเยียน ตลอดจนยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ข่าวสารในพื้นที่ต่อไป

กอ.รมน.พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อ 5 ม.ค. 64  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน รณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1-4 พ.ศ.2564  และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 15 ซึ่งชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ได้มีการตอบข้อซักถามของประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ  โดยประชาชนในพื้นที่ให้มีความสนใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้จัดรถออกรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป

กอ.รมน.พื้นที่ภาคใต้

ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2564 ย้ำเตือนให้ชาวนราธิวาสสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ และตรวจคัดกรองโรค COVID – 19 อย่างเข้มข้นทุกด่าน

(ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส)