ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน กอ.รมน.ดำเนินการเสริมสร้างเยาวชน SMART HERO

82

– เมื่อ 30 ธ.ค. 63 ชุด ชพส.4109 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 1 ห้วงวันที่ 27 – 31 ธ.ค.63 ณ มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ม.1 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จว.ระนอง ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเยาวชนรับการฝึกอบรมฯ จำนวน 15 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มทักษะการเรียนรู้สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลยาเสพติด, รู้จักคุณค่า ในตนเอง, มีเป้าหมายในการดำรงชีวิต” โดย ร.อ.ทองใบ ธูปเถื่อน หน.ชพส.4109

2. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ และเป็นการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลไทย ให้มีความสะอาด สวยงาม สมบูรณ์ ณ หาดบ้านทะเลนอก ม.1 บ.ทะเลนอก ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จว.ระนอง โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 4109

– เมื่อ 30 ธ.ค. 63, ชุด ชพส.4112 กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 โดย ร.ท.วีระเดช ศรีวรรณ หน.ชุดฯ และเจ้าหน้าที่ประจำชุด ได้ทำการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO รุ่นที่ 1 (วันที่5) ห้วงการอบรมจำนวน  5 วัน  ตั้งแต่วันที่   26 – 30 ธ.ค. 63 และทำพิธีปิดการฝึกอบรม มอบวุฒิบัตร โดยมี นางสมนึก หมาดหลี รรก.ผอ.รร.วัดสองพี่น้อง ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็น ประธาน มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 15 คน

– เมื่อ 30 ธ.ค. 63 ชุด ชบข.2104 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 2 (วันที่ 4) ณ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จว.นครพนม โดยมี จ.ส.อ.นิคม หาญณรงค์ วิทยากรให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติด, โทษพิษภัยยาเสพติด, แนะนำโครงการทางสายใหม่ จัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา