ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน เสริมสร้างศักยภาพผู้นำฯ โดยมีผู้นำ, กลุ่มพลังมวลชน และราษฎร เข้าร่วมกิจกรรมฯ

80

 

– ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน กอ.รมน.ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ โดยมี ชพส.ฯ, ผู้นำ, กลุ่มพลังมวลชนราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย

1. การสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2. การดำเนินการตาม 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3. การสร้างความรักความสามัคคี ของราษฎรในหมู่บ้าน

4. การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ สร้างความรักความสามัคคี ของราษฎรในหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้ ชพส.สามารถจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้าฯ ปี 64

5. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

6. รณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้

–  ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 กอ.รมน.ร่วมกับ ชพส.3218, พัฒนาชุมชน อ.ทุ่งช้าง โดยมี นอภ.ทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำพิ ม.10 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย พช.อ.ทุ่งช้าง, ชพส.3218 และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

– ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 7 กอ.รมน. ร่วมกับ ชพส.3101, พช.ตำบลแม่กลอง ระหว่างวันที 25-26 ธ.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่กลองใหม่ ม.1 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมี นาย สมานมิตร ล่าลี้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

– ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 1 ร่วมกับ ชพส.1301 ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค. 63 ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมี นายปรีชา  แสงเนตร กำนันตำบลทุ่งขนาน เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

– ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 ร่วมกับ ชพส.2217 ณ ศาลาประชาคมบ้านจรัส ม.1 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โดยมี นายสมศักดิ์ มีชัย กำนันตำบลจรัส เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ร.ท.อนุรักษ์  พลคราม หน.ชพส.2217 พร้อมคณะผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 60 คน

– ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 6 ร่วมกับ ชพส.3209, พช.ตำบลแม่ฟ้าหลวง ในห้วงวันที่ 3-4 ม.ค. 64 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าซางนาเงิน ม.12 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี นายอาเซาะ  ย่อลึ กำนันตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน