ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

76
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 (2/1)
วันนี้ (4 ม.ค. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 (2/1) ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธี
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 (2/1) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
การฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส กรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 1 (2/1) มีผู้รับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำ จำนวน 20 นาย เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 66 คน และชาวต่างชาติ 13 คน รวม 99 คน ได้ปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การฝึกอบรมพึ่งตนเองด้วยด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขั้นที่ 3 การสรุปผลการสรุปและประเมินผล
สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดนราธิวาส กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 (2/1) หลังจากนี้ผู้ต้องขังที่ได้รับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป