เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เตรียมการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

40

     กอ.รมน.โดยชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเตรียมการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดอบรมรณรงค์การปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์รวมทั้งการพัฒนาเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อ 4 ม.ค. 64 – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2213 จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ห้วงวันที่ 4-5 ม.ค. 64 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสะอาด หมู่ 12 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โดยมี นาย ธรรมศักดิ์  สว่างวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ร.ต. ทศพล  สระแก้ว หน.ชพส.2213 พร้อมคณะผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 65 คน

เมื่อ 4 ม.ค. 64  – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 สปส.ศปป.2 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2121 จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นายสามารถ  สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ร.อ.จำรูญ มามั่ง หน.ชพส.2121 พร้อมด้วยคณะกรรมการ, ผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน, ราษฎร เข้าร่วมประชุม จำนวน 74 คน

เมื่อ 5 ม.ค. 64 – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2111, สพอ.โพนพิสัย จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ห้วงวันที่ 5-6 ม.ค. 64 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพาราม หมู่ 5 บ.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นาย ไพฑูรย์  นาเหนือ นายก อบต.กุดบง เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย น.ส. ชุติรัตน์ สมบูรณ์ วิทยากรประจำตำบลกุดบง, ร.อ. จิรวัฒน์  แก้วจุมพล หน.ชพส.2111 พร้อมคณะผู้นำในหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 98 คน

พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อ 5 ม.ค. 64 – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 6 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3211, พช.ตำบลบ้านแซว จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ห้วง 5-6 ม.ค. 64 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสบกก หมู่ 7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   โดยมี นายนิรันดร์  กุณะ กำนันตำบลบ้านแซว เป็นประธานพิธีเปิดฯ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย พช.ตำบลบ้านแซว, ชพส.3211 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำ, แกนนำ, กลุ่มพลังมวลชน และราษฎร จำนวน 60 คน

 

พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อ 5 ม.ค. 64 – ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 กอ.รมน. ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1205 กอ.รมน.ภาค 1 สย.2 สพอ.สวนผึ้ง ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วงวันที่ 5-6 ม.ค. 64 ณ ศาลาประชาคม บ.โป่งนกกระทา หมู่ 3 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นประธานพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย พช., ชพส.1205 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการ, สมาชิก, กลุ่มพลังมวลชน จำนวน 60 คน