ค่ายเยาวชนทางสายใหม่

47

กอ.รมน. จัดให้มีการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนทางสายใหม่” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องยาเสพติด เช่นสถานการณ์ด้านยาเสพติด, โทษและพิษภัยของยาเสพติด, กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และหน้าที่ของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ในหลายพื้นที่ดังนี้
เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ชุดวิทยาการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ๔๑๐๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ม.ค. ๖๔ ณ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ ๑๐ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร มีเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ชุดวิทยาการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ๓๒๐๓ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ ๑ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านฮวก เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุม รร.บ้านฮวก หมู่ ๓ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ชุดวิทยาการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ๓๑๐๒  ได้ทำการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน