ช่วยเหลือ-แก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกันภัยอันตรายให้กับประชาชน

49

กอ.รมน. ลงพื้นที่พัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชนโดยให้ความช่วยเหลือ-แก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกันภัยอันตรายในชุมชน รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๒๐๙ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน เพื่อสืบสภาพข้อมูลหมู่บ้าน และสอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ บริเวณร้านขายของในชุมชน และรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้องทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ณ บ้านฝั่งท่า หมู่ ๕ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๒๐๑ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน เพื่อสืบสภาพข้อมูลหมู่บ้าน พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมกันนั้นได้ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ในชุมชน และรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน และบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  พร้อมทั้งให้ดูแลสุขภาพ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ทางจังหวัดประกาศออกมาอย่างเคร่งครัด ณ บ้านเวียคะดี้ หมู่ ๕ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐ ชุดวิทยาการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ๓๑๐๓ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับเยาวชนบ้านผาเผือก หมู่ที่ ๑๐ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการประกอบอาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๒๒๐๓ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และราษฎร ช่วยเหลือต่อเติมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดศรีมงคล หมู่ ๒ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี

พื้นที่ภาคใต้

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๔๑๑๕ ได้ทำการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ ๒ ตามแผนงาน/โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพคน และจัดตั้งแกนนำหมู่บ้าน รวมถึงการจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังของหมู่บ้าน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ บ้านดูสนใน อ.ควนโดน จ.สตูล

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๔๑๐๓ ได้ทำการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ ๑ ห้วงวันที่ ๑๐ – ๑๒ ม.ค. ๖๔ ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมฯ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๓๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาน้อย หมู่ ๒ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง