กอ.รมน.บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

74

พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จัดกำลังพล พร้อมรถครัวสนาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านปะกาฮารัง หมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการประกอบอาหารกล่องและสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ 25 และได้รับการสนับสนุนเรือจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 4 ในการใช้อำนวยความสะดวก

สำหรับการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ได้ยึดถือตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเครื่องมือช่าง เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันที เน้นการป้องกันพื้นที่สำคัญ ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องตามพื้นฐานปัจจัย 4

ทั้งนี้ พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ยังได้ลงพื้นที่มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง เนื่องจากถนนจมอยู่ใต้น้ำ ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ทำให้ยากต่อการเข้าออก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้มีความห่วงใยประชาชน จึงอยากให้ทุกคนอย่าละเลยการดูแลสุขภาพ และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ