โครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

37

กอ.รมน.ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายการต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางให้ชุมชนขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างยั่งยืน ในหลายพื้นที่ดังนี้

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 2111 ดำเนินการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ที่ทำการศูนย์ดำรงธรรมตำบลกุดบง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3114 ชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 3103 เปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3/64 ให้กับประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดกิ่งหน่อ หมู่ 9 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3110 ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3/64 ( รสปส.) ณ ศาลาประชาคมบ้านพะโท หมู่ที่. 3 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้ให้ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง ให้ความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) และให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 4103 ได้อบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 2 ห้วงวันที่ 13 – 15 ม.ค. 64 ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำแดงนอก หมู่ 5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมี นาย สาโรจน์  ธนบัตร กำนัน ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน และ นาย พิชัย  พรหมอินทร์ ตำแหน่ง ผช.ผจก.ธกส.สาขา ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง    เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ประโยชน์ ให้เกิดผล