ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

41

กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอบรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันปราบปรามปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับเยาวชนและประชาชน ดังนี้

เมื่อ 12 ม.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม/โครงการ อบรมเยาวชนและประชาปกป้องพื้นป่าและทรัพยาการธรรมชาติ ในวันที่ 12 – 13 ม.ค. 64 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( ย่อย ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เมื่อ 13 ม.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มุกดาหาร 1 (คำป่าหลาย), เจ้าหน้าที่ ร้อย อส.จังหวัด และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย (นายพวงมาลัย ใจเอื้อ ผู้ใหญ่บ้านพังคอง ม.5, นายหนูเดิน มงคลสุภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพังคอง ม.5, นายสมอน ชาลือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสงเปือย ม.6, นายบัวสี มงคลสุภา รสทป. บ้านสงเปือย ม.6 และนายกาญ อัมโภชน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโคกหินตั้ง ม.11 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร ) ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยการเดินลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ) และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู โดยเริ่มเดินฯ ในพื้นที่ของบ้านพังคอง ม.5 ตำบลบ้านโคก ที่หมุด 483 ค่าพิกัด E 452718 N 1840188 (ต่อเนื่องจากหมุดที่ 482 ค่าพิกัด E 452718 N 1840187) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจนสิ้นสุดที่หมุด 806 ค่าพิกัด E 457616 N 1840935 ในพื้นที่ของบ้านโคกหินตั้ง ม.11 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร ผลจากการเดินลาดตระเวนฯ รายละเอียดดังนี้

  1. ตรวจพบไม้ยางนาถูกตัดและแปรรูป (ค่าพิกัดตอ UTM WGS 1984 X = 449349  Y = 1844069) ในพื้นที่ของบ้านดงมอน ม.4 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร โดยท่อนปลายถูกตัด แปรรูป และนำออกจากพื้นที่แล้ว เหลือเฉพาะท่อนโคน ขนาดเส้นรอบวงตรงกึ่งกลางท่อน 3.20 เมตร ความยาว 5 เมตร ปริมาตร 4.10 ลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จึงได้ตรวจยึดแล้วนำส่ง สถานีตำรวจภูธรผึ่งแดด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
  2. ตรวจพบต้นตอไม้รังถูกตัดโค่น จำนวน 1 ต้น (ค่าพิกัดตอ UTM WGS 1984 X = 457532 Y = 1840859) โดยไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด จึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน