การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

653

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.อ.วุฒิไกร คล้ายวงษ์  จเร กอ.รมน .  เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดสัมมนาให้ความรู้ในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี และชลพฤกษ์ รีสอร์ท  อ.บ้านนา จ.นครนายก  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗  คน  ประกอบด้วยผู้แทน  กอ. รมน. (ส่วนกลาง ) ๑๖ คน, กอ.รมน .ภาค ๑-๔  และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๕ คน, กอ.รมน. ภาค สย. ๙ คน, รอง ผอ. รมน.จังหวัด(ท) ๗๗ คน ผลการจัดสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาทุกประการ  ผู้ร่วมการสัมมนาได้รับความรู้  ความเข้าใจเพิ่ม  ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี๒๕๖๑ โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ดำเนินการภายใน ๓ เดือน, กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์  ร้องเรียน,การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่มีความสำคัญต่อการนำไปปฏิบัติงานประจำ  จากการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการจัดกลุ่มสัมมนาเรื่องการนำความรู้เรื่องกฎหมายที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน กอ.รมน.ได้อย่างไร