ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ”

235

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 1400
พล.ท. นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลางสู่ความเป็นเลิศ”
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#สบค.กอ.รมน.