กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดพิธีอำนวยพร และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลของ กอ.รมน. ประจำปีพุทธศักราช 2562

285

วันนี้ (25 ธ.ค.61) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดพิธีอำนวยพร และมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารรื่นฤดี เวลา 09.00 น. โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีฯ โดยได้นำสารของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 มามอบให้กำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับทราบทั่วกัน
ในนามของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงบทบาทภารกิจและหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ และประสานงานด้านความมั่นคง การจัดทำแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกท่านได้มุ่งมั่นบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนด้วยความตั้งใจ เสียสละ เพื่อให้งานด้านความมั่นคงบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และขอขอบคุณกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะร่วมมือกันทำงาน สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับสังคม ในการปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในทุกสภาวการณ์ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติตลอดไป

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลประทานพรให้กำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกคน พร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง มีความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในงานรักษาความมั่นคงของชาติสืบไป

ในส่วนของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้น ได้ฝากว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองมีการเคลื่อนไหวจากผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองหลายกลุ่มหลายพวก รวมทั้งมีปัญหาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ของความเป็นข้าราชการในสังกัด
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่ที่สำคัญ คือ เป็นผู้รับผิดชอบ และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ผ่านมา ทุกท่านมีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยและเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ อดทนต่อความยากลำบากทั้งปวงในการทำงาน ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ให้ทราบแก่ประชาชนทั่วไป ผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเฉพาะที่สำคัญ โดยจะกล่าวถึงในวันนี้ จำนวน 3 ประการ
1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต้องปรับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต้องเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง
3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะเป็นหน่วยงานการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร อย่างชัดเจน

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.