การตรวจสอบภายใน

ข่าวสารการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
แนวทางการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563
     download
  • กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562   download
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กอ.รมน. download
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 download
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62) download
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ กอ.รมน.

  • ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ กอ.รมน.  download