การตรวจสอบภายใน

ข่าวสารการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
แนวทางการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563
     download
  • กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562   download
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กอ.รมน. download
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 download
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน