สำนักงานเลขานุการ.

สำนักงานเลขานุการ ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการของ ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน. ผู้ช่วย ผอ.รมน. เลขาธิการ กอ.รมน. รองเลขาธิการ กอ.รมน. และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข) จัดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค) การประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการเครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน
ง) เป็นส่วนงานกลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
จ) รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ รวมถึงดำเนินการต่อเอกสารที่ไม่ชัดเจนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใดใน กอ.รมน.
ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย