สำนักพัฒนาระบบบริหาร.

สำนักพัฒนาระบบบริหาร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ เลขาธิการ กอ.รมน. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารภายใน กอ.รมน.
ข) ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของ กอ.รมน.
ค) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย