สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษย์ชน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการ ด้านกฎหมาย และสิทธิมนุษย์ชนของ กอ.รมน.
ข) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ค) ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา และการสงเคราะห์ทางกฎหมายในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.
ง) เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กำลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
จ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย