สำนักจเร.

สำนักจเร ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) ตรวจสอบ ประเมินผล และสอบสวนอย่างอิสระในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน กอ.รมน.
ข) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ค) รับผิดชอบการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน.
ง) ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฎิบัติงานของส่วนงานใน กอ.รมน. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
จ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย