สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผนของ กอ.รมน. รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
ข) พิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณของส่วนงานตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี และแผนงานเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามแผนงาน
ค) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติการของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกำลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามแผนประจำปี และแผนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ง) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และบูรณาการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เฉพาะ ที่ได้รับมอบหมาย
จ) วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติการข่าวสารงานไซเบอร์ และงานสื่อสารของ กอ.รมน.
ฉ) วิจัย กำหนดตัวชี้วัด ประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนา กอ.รมน. ให้มีความพร้อมและทันสมัย
ซ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย