สำนักการข่าว.

สำนักการข่าว ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานข่าวทั้งปวงของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของ กอ.รมน.
ข) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และในส่วนที่มีผลกระทบ โดยการปฏิบัติการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร รวมทั้งประสานงานกับประชาคมข่าวกรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
ค) ดำเนินกรรรมวิธีผลิตข่าวกรองด้านความมั่นคง การใช้และการกระจายข่าวสารข่าวกรอง เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่าง ๆ จัดทำรายงานข่าวกรอง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศข่าวกรอง
ง) พัฒนา และเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง โดยการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
จ) ดำเนินงานการต่อต้านการข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ของ กอ.รมน.
ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย