สำนักบริหารงานบุคคล.

สำนักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
ข) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียมด้านบุคลากรของ กอ.รมน.
ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคลกร การรักษาสถานภาพการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และการช่วยราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ง) จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณด้านบุคลากร
จ) ดำเนินการด้านสิทธิบุคลากร การพัฒนาและรักษาขวัญ และสวัสดิการของบุคลากร
ฉ) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ช) ดำเนินการด้านการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความคิดของบุคลากร
ซ) รับผิดชอบงานการจัดการภายในสำนักงาน งานพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ฌ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย