สำนักส่งกำลังบำรุง.

สำนักส่งกำลังบำรุง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานในด้านส่งกำลังบำรุง ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานราคากลางในการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบผลงานและประเมินผลในการส่งกำลังบำรุง
ข) ควบคุม อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุของ กอ.รมน.
ค) รับผิดชอบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการอาคารสถานที่ การเคลื่อนย้ายกำลังพลและขนส่งพัสดุ การบริการ การเลี้ยงดูภายในและภายนอกที่ทำการ การรักษาพยาบาล และการส่งกลับ รวมทั้งการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันปรนนิบัติบำรุง
ง) ร่วมปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย