สำนักงบประมาณและการเงิน.

สำนักงบประมาณและการเงิน  ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล การดำเนินการด้านการงบประมาณและการเงินของ กอ.รมน. ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางด้านงบประมาณ การเงิน ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแก่ผู้บังคับบัญชา และส่วนงานใน กอ.รมน.
ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย