สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน.

สำนักบูรณาการและขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนงานการรักษาความมั่นคงภายใน
ข) ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ร่วมกับส่วนราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมาย
ค) รวบรวมสถานการณ์ความมั่นคงและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขั้นต้น และทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการเมื่อเกิดสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ
ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย