ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง.

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปฎิบัติงานด้านไซเบอร์ของ กอ.รมน.
ข) จัดทำแผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลตามภารกิจ
ค) ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์กับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ง) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย