ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง.

ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
ก) จัดกการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงภายในให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกภาคส่วน
ข) จัดทำหลักนิยม องค์ความรู้ ตำรา คู่มือ และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน
ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย