สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (สมท.กอ.รมน.)

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก) กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลการปฏิบัติการด้านมวลชนและสารนิเทศ
ข) อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ค) จัดตั้ง พัฒนาสัมพันธ์ และนำมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ง) ดำเนินการปฎิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กรและการบริการข้อมูลข่าวสาร
จ) อำนวยการและกำกับดูแลงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ฉ) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เว็บไซต์ http://www.mass-isoc.isoc.go.th/