สื่อประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

                                                

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/0u9mi2 หรือ scan QR-code ด้านล่าง 

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ (ดอกรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญชวนกำลังพล/มวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ (ดอกรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีกลุ่ม “ครูต้นแบบ”  เป็นวิทยากร  ณ อาคารรื่นฤดีชั้น 1 กอ.รมน. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 13.00-16.30 น.