สื่อประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา

ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0042.PDF ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF

ราชกิจจานุเบกษา

ประเภท ตอนพิเศษ ง ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0042.PDF ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF