สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.กอ.รมน.)

สำนักตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
ก) ตรวจสอบการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ กอ.รมน.
ข) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนงานภายใน
ค) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เว็ปไซต์ www.aig.isoc.go.th