การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน ม.ค.63 download
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน ก.พ.63 download
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน มี.ค.63 download
 • รายงานประจำเดือน นขต.ส่วนกลาง เดือน เม.ย.63 download
 • ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 download
 • วิดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงาน 2562 และแถลง link
 • แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2563 download
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง กอ.รมน. download
 • ตารางรายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน download
 • ประเมินผลแนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   download
 • ประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  download
 • ประกาศเจตจำนงค์ ปี 2563 download
 • สรปแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563  download
 • แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  พ.ศ. 2562 download
 • กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 download
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กอ.รมน. download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน download
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง download
 • แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2563 download
 • แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2563 download
 • แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.2562 download
 • แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2562 download
 • แผนบริหารความเสี่ยง download
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน download
 • คู่มือการตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเร download
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2562 (แบบ สขร.1) download
 • รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   download
 • รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 download
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 download
 • แผนการปฏิบัติงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Link
 • คำประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.  download
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561  download
 • รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  download
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน มีนาคม
  2561  download
 • คู่มือกระบวนการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (สบป.กอ.รมน.) download
 • การแสดงเจตจำนงร่วม เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  download

ตัวอย่างการเขียนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

 • แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จ.ชัยภูมิ download