การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 download
 • แผนการปฏิบัติงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Link
 • คำประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.  download
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2561  download
 • รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2561) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  download
 • รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน มีนาคม
  2561  download
 • คู่มือกระบวนการจัดหาพัสดุ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (สบป.กอ.รมน.) download
 • การแสดงเจตจำนงร่วม เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  download

ตัวอย่างการเขียนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

 • แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จ.ชัยภูมิ download